Thai conversation – A haircut

Talking Thai

📍To cut = ตัด dtàt
📍Hair = ผม phõm

📝I need to get a haircut.
ฉันต้องตัดผมแล้ว
Chãn dtông dtàt phõm láew

📝My hair is getting long.
ผมของฉันเริ่มยาว
Phõm khõng chãn rêrm yaaw

📝I cut my hair.
ฉันตัดผมเอง
Chãn dtàt phõm ayng

📝I have got a haircut.
ฉันไปตัดผมมา
Chãn bpai dtàt phõm maa.

If you have any questions.
Feel free to text me.

🙏👫
www.talkingthai.com
www.facebook.com/talkingthaithai
www.instagram.com/talkingthai