Thai conversation – Food Court

Talking Thai

” Food court “ศูนย์อาหาร Sõon aa hãan

 

Are you hungry ?

คุณหิวไหม, หิวหรือยัง

Khun hĭw măi ? /hĭw rĕu yang ?

 

Yes, I am.

ใช่,่ ฉันหิวแล้ว

Châi, Chãn hĭw láew

 

What would you like to have?

คุณอยากกินอะไร?

Khun yàak gin àrai?

 

Sukiyaki

สุกี้

Sùkêe

 

Noodles with a topping.

ราดหน้า

Raát nâa

 

Stir-fried Thai noodles.

ผัดไทย

Phàt Thai

 

Fried mussel pancakes.

หอยทอด

Hõi thôrt

 

Chinese roll with soup.

ก๋วยจั๊บ

Guãy jáp

 

What would you like to have?

คุณอยากกินอะไร?

Khun yàak gin àrai ?

 

I’d like to have stir-fried Thai noodles.

ฉันอยากกินผัดไทย

Chãn yàak gin phàt thai

 

Anything else?

รับอะไรเพิ่มไหม?

Ráp àrai phêrm mái?

 

No, Thanks.

ไม่ค่ะ. ขอบคุณค่ะ

Mâi khâ, khòp khun khâ.

 

Can I have more dipping sauce, please?

ฉันขอน้ำจิ้มเพิ่มหน่อยค่ะ

Chãn khõr nâam jîm phêrm nòi khâ

 

#talkingthai #talkingthaithai #studythai #learnthai #learnthaiprivate #learningthai #Thaieasy #lovethailand #studythaiwithme #studythaiwithtalkingthai #thailand #เรียนภาษาไทย #ภาษาไทย #เรียนไทย #ภาษาไทยง่าย #พูดไทย #พูดภาษาไทย #รักภาษาไทย #รักประเทศไทย